ЗАРИСОВКИ к 7-му АРКАНУ ТАРО

 
 
 

НА ГЛАВНУЮ

АРКАН I

АРКАН II

АРКАН III

АРКАН IV

АРКАН V

АРКАН VI

АРКАН VII

АРКАН VIII

АРКАН IX

АРКАН X

ЗАРИСОВКИ

ССЫЛКИ

 БИБЛИОТЕКА 

 

СБОРНИК

 

 

 
 

АРКАН II. Изида, Gnosis, Врата Святилища (la Porte du Sanctuaire), Папесса (la Papesse), Divina Substantia, Femina, Natura naturata.

   

Gnosis (от греч. gnosis познание)

ЗАРИСОВКИ 02_2

 
   

( דַּעַת ) [dá‘at] знание [B.18]

י۠דֵעַ ) [yōdēa] знающий [B.18]

Глагол ( יָדַע ) [знать, познать] в частности означает половые отношения [B.18]

 

γνῶσις, εως ἡ 1) познавание, познание Plat., Arst.; 2) знание (ἡ αἴσθησις γ. τίς, sc. ἐστιν Arst.); 3) наука (ἡ φυσικὴ γ. Arst.); 4) узнавание: τὴν γνῶσίν τινος ἀπιστεῖσθαι Thuc. не узнавать кого-либо; 5) юр. расследование, дознание, следствие (αἱ τῶν δικαστηρίων γνώσεις Dem.); 6) (личное) знакомство (πρός τινα Aeschin.); 7) отчётливость, ясность: ἐναργεστέραν τὴν γνῶσιν ἔχειν Plat. быть более известным, знакомым; 8) известность, слава (ἡ ἐς γνῶσιν ὁδός Luc.); 9) распоряжение, указ (αἱ τοῦ ἄρχοντος γνώσεις Luc.); 10) филос. поздн. гносис, гностическая философия. [B.169]

 

 
   

Dr. Marvin Meyer, Professor of Bible and Christian Studies at Chapman University, Director of the Coptic Magical Texts Project of the Institute for Antiquity and Christianity (Марвин Майер, специалист по коптскому языку): «В то время, когда Евангелие от Иуды переводилось на коптский язык (ориентировочно 2-й век н.э.), в Египте жили ортодоксальные христиане и гностикиабсолютно разные по своим верованиям люди. Они обменивались мыслями, спорили и соглашались друг с другом, писали свои книги. Это была страна, где выражаясь современным языком, существовала свобода слова и религиозных убеждений.

Часть ранних христиан теперь называют гностиками, то есть людьми, которые знают.

Гностики были мистиками. Они считали, что могут напрямую общаться с Богом. Слово «гностик» происходит от греческого «гнозис», что означает «знание». Но это не обычное, не книжное знание – это проницательность, интуиция, это способность понять себя, распознать внутри себя «Искру Божию». И эту Божественную Искру внутри себя гностики воспринимали так же как и Бога, который был вне их». [T.1.IX]

*

Dr. Marvin Meyer, Chapman University: «Одной из проблем, которую представляли гностики для людей возрождающейся ортодоксальной церкви, был тот факт, что гностики не нуждались в совете и контроле – откровении, которое шло от священников и епископов: они имели такое озарение внутри себя. И это беспокоило церковных лидеров». [T.21.XCVIII]

 

Гностицизм и монтанизм были как бы двумя крайними точками, по направлению к которым развивались разные христианские течения во II веке и в борьбе с которыми складывались догматика, этика и организационные формы учения, сумевшего наиболее адекватно приспособиться к окружающему обществу и государству.

И. СВЕНЦИЦКАЯ, доктор исторических наук [B.43]

 

Гаспаре МУРА, профессор университета Урбаниана, Рим (Gaspare Mura, Professore Ordinario nella Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Urbaniana): «Факт заключается в том, что во время правления Марка Аврелия с его ведома производилось преследование христиан в Лионе, в ходе которого погибли сорок три человека. При нём же был казнён знаменитый мученик и философ Иустин (Юстин, ’Ιουστι̃νος). Этого так ему и не простили».

Геннадий МАЙОРОВ, доктор философских наук, заслуженный профессор МГУ, академик РАЕН: «Если бы не было этих событий с гонениями, то, может быть, он заслужил бы, даже, очень высокого положительного статуса в истории самого христианства. Странно даже, богословы более позднего времени, то есть тоже античные христианские, очень хотели изъять из Партии ненавистников христианства именно Марка Аврелия».

Александр ДОБРОХОТОВ, доктор философских наук, заслуженный профессор МГУ: «До сих пор историки точно не могут объяснить, почему христиане любили Марка Аврелия. Может быть потому, что он был таким, вот, моральным, хорошим, добрым человеком…»

Гаспаре МУРА, профессор университета Урбаниана: «Христиане, которые в основном были известны Марку Аврелию, на самом деле не были православными, а были монтанистами, – это ересь, возникшая в тот период, – которые учили тому, что не следует повиноваться государству и не следует повиноваться императору. То есть они, с некоторой долей фундаментализма, как мы могли бы сказать сегодня, подстрекали людей».

Александр ДОБРОХОТОВ, доктор философских наук, заслуженный профессор МГУ: «Не будем удивляться, что вот этот стоицизм Марка Аврелия, для него является важной вещью. Это, я бы сказал, моральный позвоночник империи, – он им дорожит. С одной стороны – «Ничего для себя», – чтобы быть таким как нужно. С другой стороны он понимает, что если победят экзотические культы какие-нибудь или, может быть, вседозволенность, то вот в этом контексте возникают эти трагические истории с преследованием христианства».

Гаспаре МУРА, профессор университета Урбаниана: «Как могут эти христиане идти на смерть улыбаясь и с песнями?» – кажется, будто Марк чуть ли не насмехается над ними, – а на самом деле он не понимает спокойствия христиан. Он – философ-стоик, и думает, что следует приближаться к смерти с максимальной серьёзностью. Смерть – это серьёзная штука, это приближение к Божественному Логосу, так что нельзя здесь вести себя поверхностно – вот разница между стоико-этическим римским образованием и поведением, возможно непонятым, тогдашних христиан…» [T.10.CCXLVI.5]

 

 
     
 

Gnōsis, idis f v. l. = Gnosias. [B.32]

 

Gnōsias, adis и Gnōsis, idis f [Gnosus] поэт. критянка, те. Ариадна O. [B.32]

 

I Gnōsius, a, um L, PM = Gnosiacus. [B.32]

II Gnōsius, ī m житель города Gnosus L. [B.32]

 

Gnōsiacus, a, um [Gnosus] кносский, перен. критский O. [B.32]

 

Gnosus (-os), ī f Кнос, приморский город на сев. побережье Крита, резиденция царя Миноса Mela, PM. [B.32]

 

Gnoss- v. l. = Gnos-. [B.32]

 

Слово gnosis произошло от названия дворца (города Кносс) царя Миноса, построенного Дедалом, позже сбежавшим оттуда со своим сыном Икаром. Дедал построил дворец с лабиринтом, в котором обитал (был спрятан) сын Пасифаи (жены Миноса) полубык-получеловек Минотавр, рождённый ею от связи со священным быком бога Посейдона из-за ненависти Венеры. Афинский герой Тесей, сын царя Эгея, убил Минотавра, и, с помощью Ариадны (дочери царя Миноса), снабдившей его клубком ниток, конец которых был закреплён при входе («нить Ариадны»), сумел выбраться из лабиринта. Продолжение (окончание) истории не менее поучительно.

Всё налицо, и любовь к ближнему, и к родителям, братьям, сёстрам, Отечеству, почитание богов и т.д.

 

Понятие гнозиса намекало на двойственную природу человека.

Особенностью являлось и то, что эта местность находится в сейсмоопасной зоне. Частые, но относительно несильные по амплитуде подземные толчки напоминали сотрясания быка.

Хотите играть в Героя – имейте хотя бы ПУТЕВОДНУЮ НИТЬ.

 

 
     
 

Гностицизм (греч. γνῶσις «знание») совокупность религиозно-философских систем эллинистической эпохи, в которых эклектически объединялись элементы различных религиозных традиций и античной философии. Начиная с I в. гностицизм воспринимает христианские черты, которые интерпретируются в духе языческих учений. Для гностицизма характерен дуализм и докетизм, эзотеризм, притязание на «истинное» знание о боге и конечных тайнах мироздания. [P.16]

Агностицизм (греч. άγνωστος «неведомый, непознаваемый») учение, отрицающее возможность объективного познания мира, достижения объективной истины. [P.16]

 

 
     
 

Учёные считают появление письменности началом истории. И то, что было до этого, как будто бы никогда и не происходило. [T.10.III.1]

 

Стилизованные животные и иероглифы – код для выражения мысли, который сохранится три с половиной тысячи лет. [T.12.LXXVIII]

 

...в глубокой древности жители Египта и Вавилона так и называли своих царей: «Владыки Предопределений», то есть приемники Голоса Судьбы. Мельчайшими частицами Предопределений (сиречь, законов Природы) тогда считались иероглифы священные знаки, несущие глубокий собственный смысл.

С. СМИРНОВ, кандидат физико-математических наук [A.213]

 

 
     
 

…во-вторых, до Синая рисовали клинья, иероглифы, а Господь подарил человечеству алфавит. Буквы тоже содержат образы: Алеф – это Бык, Бет(с) – это Дом, Гимель – это Верблюд, но запомнить их может даже ребёнок, а в Египте читали совсем немногие.

Отец Ноя знал Адама, Ной успел лично передать священные знания Аврааму, Авраам Иакову. Иаков умер уже в Египте. То есть Моисей напрямую знал всю историю Мира от его сотворения всего-то через нескольких предков: память была свежа, и, всё-таки её пора было увековечить и распространить. И вот Господь даёт такое удивительное, удобное средство. [T.10.CDI.37]

 

Арамейский язык в Персидской империи был языком деловой переписки (имперский арамейский). [T.10.IV]

*

Арчил БАЛАХВАНЦЕВ, доктор исторических наук, Институт востоковедения РАН: «…второй эдикт из этой же области, перевод делался на арамейский язык. Арамейский язык – это был язык ахеменидской канцелярии. Это был такой язык, можно сказать – это то же самое, что латынь в средневековой Европе: его там мало кто знал, кроме учёных писцов, потому что местное население было иранское. Арамейский является семитским языком». [P.125.465]

*

…чтобы избежать непонимания, все дворцовые церемонии и торжественные акты проходили на общедоступном арамейском языке, принадлежавшем к семитской группе языков, в котором использовался финикийский алфавит. Тот факт, что персы говорили не на родном для них языке, свидетельствует о том, что они бережно относились к идее единого мира, к которому мог присоединиться любой желающий.

Арамейский служил официальным языком персидской бюрократии: это было важно для развития империи и имело целью объединение людей разных национальностей в единое общество. [T.23.VI.1]

*

Алексей МУРАВЬЁВ, кандидат исторических наук: «…когда мы говорим о сирийской субцивилизации, входящей в этот цивилизационный круг Ближнего Востока, то мы имеем в виду то, что в немецкой науке называется Sprachraum – «пространством людей, пространство культуры, пространство историческое и культурное, которое выражало себя на арамейском языке, вот здесь очень важно. Значит, сирийский – это арамейский.

Откуда в русском языке взялся термин «сирийский»? Это термин, идущий ещё из славянской традиции, где сурский, или сирийский в более поздней версии, передавало греческое Συρία, Σύρος, которые, в свою очередь восходят к семитскому, точнее к аккадскому «Ашшур». Это имя соответственно племенного бога и дальше покровителя большой государственной традиции, связанной с Саргоном.

Это слово обозначало в античности: термином Ассюрия обозначали, прежде всего, месопотамскую цивилизацию, классическую: средняя, а в большей степени поздняя вавилонская и, так называемая, позднеассирийскую, или, как сейчас принято говорить у ассириологов, позднеаккадскую. В результате усвоения греками слова «Сюрия» в применении ко всем жителям этого региона, впоследствии сирийцев, говоривших на арамейском языке, стали именовать Σύροι, по-славянски «Сирины», а мы их именуем сирийцами. Хотя этнографически наиболее точный паспорт – это всё-таки арамеи, или, как раньше было принято говорить, «арамеяны». Народ, который появляется на территории Ближнего Востока очень рано – ещё во втором тысячелетии до нашей эры. По крайней мере, у нас имеются в аккадских документах первые имена, имеющие арамейское происхождение. Термин, которым аккадцы обозначали арамеян, – это ахлам: арамейский термин «ахламайе» или «ахламойи». И впоследствии вдруг с какого-то момента этот термин начинает звучать как «арамайе» или «арамойе». Лингвистических причин такого перехода на настоящий момент точных не известно, все ассириологи дают разные варианты. Собственно говоря, из контаминации этих терминов – арамеяне и ашшур – родилось понятие «сирийского».

Теперь более точный паспорт: сирийцами мы называем арамеян, которые говорили на эдесском диалекте арамейского языка. Эдесский диалект: происхождение его теряется где-то примерно в середине первого тысячелетия до нашей эры, сложился он под влиянием различных культурных потоков. Сравнивать эдесский диалект можно с библейско-арамейским языком. Это язык некоторых частей Библии и таргумов. Затем с так называемыми «палестинскими» диалектами. Это, прежде всего, так называемый еврейско-арамейский – это язык в большей части Талмуда. И слова «Мишна» и «Тосефта» – это слова арамейские. И, кроме этого, палестинско-арамейские – это язык жителей Палестины, говоривших на арамейском языке. Но самый большой и самый известный, пожалуй, политически самым влиятельным арамейским диалектом был классический арамейский, который называют «Classical Aramaic» (классический или имперский арамейский) – это был официальный язык Селевкидского государства диадохического. В принципе, арамейский язык был распространён уже и в ахеменидской Персии, то есть, в той стране, которую завоевал Александр Македонский, но официальным языком он там не был, потому что официальным языком был древнеперсидский. В государстве Селевкидов официальным языком были греческий и арамейский. И огромное количество документов уже на этом «классическом арамейском» языке было написано». [P.125.194]

 

Финикийский алфавит.

В отличие от (смысловых) иероглифов, соединяя буквы, читателю не нужно было задумываться какое значение они имеют вместе.

Первый буквенный алфавит дал толчок к росту торговли и колонизации (учёт спроса и долга). [T.6.I]

 

I gramma, atis n (греч.) (античный) грамм ( = scripulum, т.е. 1,137 г) Is. [B.32]

II gramma, ae f (греч.) 1) линия Macr; 2) pl. буквы Ap. [B.32]

 

 
     
 

1 - 2 - 3 - 4

ДАЛЕЕ