7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

bax

B: bab - bac - bad - bae - bag - baj - bal - bam - ban - bap - bar - bas - bat - bau - bav - bax

   

baxa, ae f Tert = baxea. [B.32]

 

 
     
 

baxea, ae f Pl, Ap. [B.32]