7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

bap

B: bab - bac - bad - bae - bag - baj - bal - bam - ban - bap - bar - bas - bat - bau - bav - bax

   

baphīum, ī n (.) Lampr, CJ. [B.32]

 

baphius (-eus), ī m (.) CJ. [B.32]

 

Baphyrus, ī m , L. [B.32]

 

 
     
 

Baptae, ārum m (.) ( ), - ó J. [B.32]

 

baptisma, atis n (.) 1) , Eccl; 2) Vlg, CJ, Eccl. [B.32]

 

baptismum, ī n baptismus, ī m Eccl = baptisma 2. [B.32]

 

baptista, ae m (.) Eccl. [B.32]

 

baptistērium, ī n (.) 1) PJ; 2) , Sid. [B.32]

 

baptizo, , , āre (.) Eccl. [B.32]