7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

bav

B: bab - bac - bad - bae - bag - baj - bal - bam - ban - bap - bar - bas - bat - bau - bav - bax

   

Bavius, ī m , , V. [B.32]