7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

bad

B: bab - bac - bad - bae - bag - baj - bal - bam - ban - bap - bar - bas - bat - bau - bav - bax

   

badisso v. l. = badizo. [B.32]

 

badius, a, um , (equus Vr). [B.32]

 

badizo (badisso), , , āre (.) (tolutim Pl). [B.32]

 

 
     
 

Baduhennae lucus m . (. ) T. [B.32]