7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

bau

B: bab - bac - bad - bae - bag - baj - bal - bam - ban - bap - bar - bas - bat - bau - bav - bax

   

baubor, , ārī depon. ( ) Lcr. [B.32]

 

 
     
 

Baucis, idis f , O. [B.32]

 

 
     
 

Baulī, ōrum m , Misenum Bajae ( Bacolo) C. [B.32]