7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

ban

B: bab - bac - bad - bae - bag - baj - bal - bam - ban - bap - bar - bas - bat - bau - bav - bax

   

Bandusia, ae f H. [B.32]

 

 
     
 

Bantia, ae f , . mons Voltur ( Banzi) L. [B.32]

 

Bantīnus, a, um [Bantia] (saltus H). [B.32]