7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

sty

S: st: sta - ste - sth - sti - stl - sto - str - stu - sty

   

Stygiālis, e Stygius, a, um [Styx] 1) : S. Juppiter rex V = Pluto; Stygia Juno St = Proserpina; Stygia cumba V = cumba Charonis; Stygia palus V = Styx; 2) . , , , (vis V; bubo O); 3) , (preces SenT; carmen Lcn). [B.32]

 

 
     
 

stylobatēs, ae is m (.) , Vr, Vtr. [B.32]

 

stylus, ī m v. l. = stilus. [B.32]

 

 
     
 

Stymphāla, ōrum n Lcn = Stymphalus. [B.32]

 

Stymphālicus, a, um Pl = Stymphalius. [B.32]

 

Stymphālis, idis f [Stymphalus] (undae O): Stymphalides (sc. aves) M , , . [B.32]

 

Stymphālius, a, um [Stymphalus] (monstra Ctl). [B.32]

 

Stymphālus, ī m Stymphālum, ī n , , , , PM, Su, St. [B.32]

 

 
     
 

stӯpsis, is f (.) (vini , Eccl). [B.32]

 

stӯptēria, ae f (.) Dig. [B.32]

 

stӯpticus, a, um (.) , (medicamenta ); (vinum Pall). [B.32]

 

 
     
 

styracinus, a, um (oleum CA). [B.32]

 

styrax, acis m (.) 1) , Styrax officinale V, PM, CA; 2) Styrax officinale Liquidambar orientale PM. [B.32]

 

 
     
 

Styx, gen. Stygis Stygos f : 1) ( : per Stygias aquas dejerare Ap) C, V, O etc.; 2) . V, O, M etc.; 3) . , Sen, QC. [B.32]