7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

sph

S: sp: spa - spe - sph - spi - spl - spo - spr - spu

   

sphaera, ae f (.; . globus pĭla) 1) C, Macr; 2) C; 3) (habent suas sphaeras stellae C); 4) (sphaerae ludus CA). [B.32]

 

sphaerālis, e Macr = sphaericus. [B.32]

 

sphaerica, ae f Boët. [B.32]

 

sphaericus, a, um [sphaera] 1) (motus Macr); 2) . (numerus Boët). [B.32]

 

sphaerion, ī n , CC. [B.32]

 

sphaerista, ae m Sid. [B.32]

 

sphaeristērium, ī n [sphaera] 1) PM, Su; 2) Lampr, Sid. [B.32]

 

sphaerīta, ae f v. l. = spaerita. [B.32]

 

sphaeroīdēs, es adj. (.) Vtr. [B.32]

 

sphaeromachia, ae f (.) , . Sen, St. [B.32]

 

sphaerula, ae f [demin. sphaera] Vlg, Aug. [B.32]

 

sphagnos, ī m (.) , PM. [B.32]

 

 
     
 

sphēr- v. l. = sphaer-. [B.32]

 

 
     
 

sphinctēr, ēris m (.) . CA. [B.32]

 

sphinga, ae f Sid, Is = sphinx. [B.32]

 

sphingātus, a, um [sphinx] (effigies Is). [B.32]

 

sphinx, ingis (ingos) f , . : 1) c PM; 2) , , , Pl, O, SenT, Aus, Su. [B.32]

 

 
     
 

sphond- v. l. = spond-. [B.32]