7-

 
 
 

  

 

-

 

 

 
 

hav

H: ha: hab - hac - had - hae - hag - hah - hal - ham - han - hap - har - has - hau - hav

   

havē, haveo v. l. = avē, aveo. [B.32]