7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

cuc

C: cua - cub - cuc - cud - cui - cuj - cul - cum - cun - cup - cur - cus - cut

   

cuccubio v. l. = cucubio. [B.32]

 

cuccuma, ae f v. l. = cucuma. [B.32]

 

 
     
 

cucubio, , , īre ( ) Su. [B.32]

 

cucūlio, ōnis m v. l. = cucullio. [B.32]

 

cuculla, ae f , Eccl. [B.32]

 

cucullio, ōnis m Cato, Lampr, Capit. [B.32]

 

I cucullus, ī m 1) , Col, M, J etc.; 2) , (turis piperisve M). [B.32]

II cucullus, ī m (v. l.) = cuculus. [B.32]

 

cucūlo ( cuculo), , , āre Su. [B.32]

 

cucūlus ( cucullus cuculus), ī m 1) PM; 2) . , Pl; 3) , ( , , . . ) H. [B.32]

 

cucuma, ae f 1) Pt, Dig; 2) M. [B.32]

 

cucumella, ae f [demin. cucuma] Dig. [B.32]

 

cucumerārium, ī n [cucumis] Hier. [B.32]

 

cucumis, eris ( gen. cucumis, dat. cucumi, acc. cucumin, abl. cucumi, acc. pl. cucumis) m Vr, Col, CC, PM etc. [B.32]

 

cucumula, ae f [demin. cucuma] Pt. [B.32]

 

cucurbita, ae f 1) Col, PM, Pt: cucurbltae caput habere . Ap ; 2) (. c. medicinalis PM) J, Scr. [B.32]

 

cucurbitārius, ī m [cucurbita] Hier. [B.32]

 

cucurbitātio, ōnis f [cucurbita 2] CA. [B.32]

 

cucurbitīnus cucurbitīvus, a, um [cucurbita] Cato, Macr. [B.32]

 

cucurbitula, ae f [demin. cucurbita] 1) . (c. silvestris Scr); 2) (cucurbitulam adhibēre, admovēre CC). [B.32]

 

cucurrī pf. curro. [B.32]

 

cūcur(r)io, , , ire Su. [B.32]

 

cucus; ī m Pl = cuculus. [B.32]

 

cucutium, ī n Treb. [B.32]