7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

car

C: car: cara - carb - carc - card - care - cari - carm - carn - caro - carp - carr - cars - cart - caru - carv - cary

   

Cār, Cāris m Pl, C, L etc. [B.32]