7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

bim

B: bi: bia - bib - bic - bid - bie - bif - big - bij - bil - bim - bin - bio - bip - bir - bis - bit - biu - biv - biz

   

bi-mammius, a, um [bis + mamma] : vites bimammiae PM , ( ). [B.32]

 

bi-maris, e [bis + mare] (Corinthus H, O, Pt; Pyrenaeus Aus): morbus b. Aus . [B.32]

 

bi-marītus, ī m C, Hier. [B.32]

 

bi-māter, tris m [bis] ( , , ) O. [B.32]

 

bimātus, ūs m [bimus] ( ) Vr, Col, PM; . . : pueri a bimatu et infra Vlg pueri intra bimatum Macr . [B.32]

 

 
     
 

bi-membris, e [bis + membrum] , . . , (Centauri V, Sil; puer J; forma O). [B.32]

 

bi-mē(n)stris, e [bis + mensis] (porcus H; consulatus C, Su; spatium Cld). [B.32]

 

bi-meter, tra, trum . (litterae Sid). [B.32]

 

 
     
 

bīmulus, a, um [demin. bimus] , (puer Ctl, Su). [B.32]

 

bīmus, a, um [bis + hiems] (vacca Vr; equus PM); : legio bima C , ; bima sententia C ( ) ; bimā die Dig . [B.32]