7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

oph

O: opa - ope - opf - oph - opi - opo - opp - ops - opt - opu

   

Opheltēs, ae m , V, O, St etc. [B.32]

 

 
     
 

Ophias, adis f ( ) O. [B.32]

 

ophiomachus, ī m (.) , Vlg. [B.32]

 

Ophīōn, onis m : 1) O; 2) (. Ophionius). [B.32]

 

Ophīonidēs, ae m , . . Amycus O. [B.32]

 

Ophīonius, a, um [Ophion 2] SenT. [B.32]

 

Ophiūchus, ī m (.; . Anguitěnens) () C, Man. [B.32]

 

Ophiūsa, ae f , PM. [B.32]

 

Ophiūsius, a, um . (arva O). [B.32]

 

 
     
 

ophthalmiās, ae m (.; . oculata) . Pl. [B.32]

 

ophtalmicus, ī m (.) , M. [B.32]