7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

bov

B: boa - bob - boc - bod - boe - bog - boi - boj - bol - bom - bon - boo - bor - bos - bot - bou - bov

   

bova . Vr = boa. [B.32]

 

bovārius v. l. = boarius. [B.32]

 

 
     
 

boverum Cato . gen. pl. bos. [B.32]

 

 
     
 

Boviānius, a, um [Bovianum] (lustra Sil). [B.32]

 

Boviānum, ī n , . ( Bojano) C, L, PM. [B.32]

 

bovi-cīdium, ī n [bos + caedo] () Sol. [B.32]

 

bovīle (bubīle), is n Cato, Vr. [B.32]

 

Bovīllae, ārum f : 1) , O, Prp, Su etc.; 2) -. , Arpinum C. [B.32]

 

Bovīllānus, a, um C adj. Bovillae. [B.32]

 

bovillus, a, um L = bubulus. [B.32]

 

bovīnātor, ōris m LM, AG = tergiversator. [B.32]

 

bovis 1) Vr, Pt = bos; 2) gen. bos. [B.32]

 

 
     
 

bovo Enn = boo. [B.32]

 

 
     
 

bovum C, Hier gen. pl. bos. [B.32]