7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

ane

A: an: ana - anc - and - ane - anf - ang - anh - ani - ann - ano - anq - ans - ant - anu - anx - any

   

aneclogistus, a, um (.) , (tutor Dig). [B.32]

 

 
     
 

ānellus, ī m [demin. anulus] 1) , Pl, H; 2) (catenae Lcr). [B.32]

 

 
     
 

anemōnē, ēs f (.) . PM. [B.32]

 

Anemōrīa, ae f , St. [B.32]

 

Anemūriensis, e [Anemurium] (civitas T). [B.32]

 

Anemūrium, ī n , L, Mela. [B.32]

 

 
     
 

aneo, , , ēre nus] Pl. [B.32]

 

 
     
 

anēthina, ae f [anethum] Pt (vl. anntina). [B.32]

 

anēthum, ī n (.) (Anethum graveolens, L.) V, Col etc. [B.32]

 

anetīnus v. l. = anatīnus. [B.32]