7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

vulp

V: vulc - vulg - vuln - vulp - vuls - vult - vulv

   

vulpēcula, ae f [demin. vulpes] C, H etc. [B.32]

 

vulpēs (. volpēs), is f Vr, H, PM etc.: jungere vulpes . V , . . ; v. pĭlum mutat, non mores . Su , ; v. uda Pt (. ); animi sub volpe latentes H , , . . ; v. marina PM ( ). [B.32]

 

 
     
 

vulpīnor, , ārī depon. [vulpes] , , Vr, Ap. [B.32]

 

vulpīnus, a, um [vulpes] (lingua PM): vulpini catŭli Ph . [B.32]

 

vulpio, ōnis m [vulpes] , Ap. [B.32]

 

vulpis, is f Pt, Ap = vulpes. [B.32]