7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

liba

L: liba - libe - libi - libo - libr - libs - libu - liby

   

lība, ae f Vlg = libamen 1. [B.32]

 

 
     
 

lībācunculus, ī m Tert. [B.32]

 

 
     
 

lībāmen, inis n [libo] 1) O, VF, Ap; V; 2) : libamina famae carpere O . [B.32]

 

lībāmentum, ī n [libo] 1) (libamenta Veneri solvĕre Just); (sacrificiōrum libamenta C); 2) , (varia illa libamenta Sen); , , . (libamenta ingenuarum artium AG). [B.32]

 

 
     
 

libanōtis, idis (acc. ĭda) f (.) PM. [B.32]

 

I Libanus, ī m ( . Lī-) , . , PM, T etc. [B.32]

II libanus, ī m (.; . tus) , Vlg. [B.32]

 

 
     
 

lībārius, ī m [libum] Sen. [B.32]

 

 
     
 

lībātio, ōnis f [libo] C, Vlg, Eccl. [B.32]

 

lībātor, ōris m Fronto. [B.32]

 

lībātōrium, ī n [libo] Vlg. [B.32]