7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

glu

G: gla - gle - gli - glo - glu - gly

   

glūbeo, , , ēre Cato = glubo. [B.32]

 

glūbo, (glūpsī, glūptum), ere 1) , , (salictum Cato; ramos Vr); 2) (materies glubet Cato); 3) , (aliquem Ctl). [B.32]

 

 
     
 

glūma, ae f [ *glubma glubo] , , Vr. [B.32]

 

 
     
 

glūs, glūtis f Aus = gluten. [B.32]

 

 
     
 

glūten, inis n Lcr, V, CC. [B.32]

 

glūtināmentum, ī n [glutino] PM. [B.32]

 

glūtinātio, ōnis f [glutino] , . , (vulnĕris CC, CA). [B.32]

 

glūtinātīvus, a, um [glutino] , . (virtus foliorum Ap). [B.32]

 

glūtinātor, ōris m [glutino] (), LM, C. [B.32]

 

glūtineus, a, um [gluten] , . , (pes Harpӯiae Rut). [B.32]

 

glūtino, āvī, ātum, āre [gluten] 1) , (chartas PM); 2) (cicatrīces PM; orae vulneris se glutinaverunt CC); pass. glutinari , PM, CC. [B.32]

 

glūtinōsus, a, um [gluten] (terra CC); , , (cibus Ap). [B.32]

 

glūtinum, ī n 1) CC, Sl = gluten; 2) . , (g. caritatis Hier). [B.32]

 

glūtio v. l. = gluttio. [B.32]

 

glūto v. l. = glutto. [B.32]

 

gluttio, īvī (iī), ītum, īre 1) , , (epulas J): excolare culĭcem, camēlum autem g. . Vlg , ; 2) (vocem PM). [B.32]

 

glutto, ōnis m [gluttio] , Pers (v. l.). [B.32]

 

gluttus = glutus I II. [B.32]

 

I glūtus, a, um [ gluten] , (locus Cato). [B.32]

II glūtus, ī m [gluttio] 1) Pers; 2) (potionum Aug). [B.32]