7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

ferm

F: fer: fera - ferb - ferc - fere - feri - ferm - fero - ferr - fers - fert - feru - ferv

   

fermē [ *ferĭme] (superl. fere) : ut f. talia T . [B.32]

 

 
     
 

fermēmodum adv. [ferme + modus] , AG. [B.32]

 

 
     
 

fermentācius, a, um , . . (panis Is). [B.32]

 

fermentēsco, , , ere [fermentum] , . , (terra fermentescit PM). [B.32]

 

fermento, āvī, ātum, āre [fermentum] 1) , , (panis fermentatus CC, PM); 2) (terram Vr, Col). [B.32]

 

fermentum, ī n [ *fervimentum, ferveo] 1) (fermento intumescere Col); . , , (in fermento esse jacēre Pl); 2) , , , : panis sine fermento CC (); . , (hoc fuit peculii mei f. Pt); 3) V; 4) Col. [B.32]