7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

curc

C: cur: cura - curc - cure - curi - curo - curr - curs - curt - curu - curv

   

curcuba, ae f 1) , Is; 2) Veg = curcuma. [B.32]

 

 
     
 

curculio, ōnis m 1) Cato, Vr, Col, Pall; 2) . , ( ). [B.32]

 

curculiōnius, a, um (campus Pl). [B.32]

 

curculiunculus, ī m [demin. curculio] , . , (curculiunculos fabulare Pl). [B.32]

 

 
     
 

curcuma, ae f Veg, CTh. [B.32]