7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

cuni

C: cuna - cunc - cune - cuni - cunn - cunq

   

cunīca, ae f Cato (v. l. tunĭca). [B.32]

 

cunīculārius, ī m [cuniculus] , Veg, Amm. [B.32]

 

cunīculātim adv. [cuniculus] PM (v. l.). [B.32]

 

cunīculātus, a, um PM (v. l.). [B.32]

 

cunīculōsus, a, um [cuniculus] (Celtiberia Ctl). [B.32]

 

cunīculus, ī m 1) M : capillus cuniculi Ctl (); 2) Cs etc.: agere cuniculos C ; 3) (aqua per secretos cuniculos reddita Sen); 4) , (e cuniculis effodere sulphur PM); 5) . (subruere cuniculo murum L, QC). [B.32]

 

 
     
 

cunīla (conīla), ae f (.) , origănum () Pl, Col, PM etc. [B.32]

 

cunīlāgo, inis f . inula () PM. [B.32]