7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

bub

B: bu: bub - buc - bud - buf - bul - bum - bun - bup - bur - bus - but - bux

   

būbalus, ī m (.) 1) PM, M, Sot, Amm; 2) PM, Sol, Vlg. [B.32]

 

Būbasis, idis O adj. f Bubassus. [B.32]

 

Būbassius, a, um Mela adj. Bubassus. [B.32]

 

Būbas(s)us, ī f , , . PM. [B.32]

 

Būbastis, is f O. [B.32]

 

 
     
 

Būbetius, a, um [Bubona] (ludi PM). [B.32]

 

 
     
 

būbīle, is n [bos] Pl, Cato, Vr etc. = bovile. [B.32]

 

 
     
 

bublus . Pt = bubulus. [B.32]

 

 
     
 

būbo, ōnis m (. f V, Lampr) (Strix bubo, L.) Vr, O etc. [B.32]

 

Būbōna, ae f [bos] , . , Aug. [B.32]

 

 
     
 

bubsequa v. l. = busequa. [B.32]

 

 
     
 

būbula, ae f [bos] (sc. caro) Pl, CC etc. [B.32]

 

bubulcito, āvī, , āre Ap = bubulcitor. [B.32]

 

bubulcitor, , ārī depon. 1) , Pl; 2) Vr. [B.32]

 

bubulcus, ī m [bos] , . LM, Cato, V etc. [B.32]

 

būbulīnus, a, um Veg = bubulus. [B.32]

 

būbulus, a, um [bos] 1) (lac PM; caro PM, Lampr): bubuli corii Pl () ; 2) : bubula censio Pl . [B.32]

 

būbus dat./abl. pl. bos. [B.32]