7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

abse

A: ab: abs: absc - abse - absi - abso - absp - absq - abst - absu - absy

   

ab-sectus, a, um (cingula CJ). [B.32]

 

 
     
 

absēns, entis 1. part. praes. absum; 2. adj. Aug. [B.32]

 

absentātio, ōnis f Eccl = absentia. [B.32]

 

absentia, ae f [absum] C, Q etc.; , (pecuniae Ap). [B.32]

 

absentium, ī n Capit = absinthium. [B.32]

 

absentīvus, a, um [absens] , : ne diutius a. morae vobis essem Pt . [B.32]

 

absento, āvī, , āre 1) , (aliquem procul patriis astris Cld, vl.); (quos crimen desertionis absentat CTh); 2) (absentans Ulixes Sid). [B.32]