7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

xy

X: xa - xe - xi - xy

   

xylinus, a, um (.) , . : lina xylĭna PM . [B.32]

 

xylobalsamum, ī n PM. [B.32]

 

xylocas(s)ia, ae f (.) Dig. [B.32]

 

xylocinnamōmum, ī n PM, Dig. [B.32]

 

xylocinnamum, ī n Scr = xylocinnamomum. [B.32]

 

xylon, ī n (.) PM. [B.32]

 

 
     
 

Xyniae, ārum f , -. , Xynias L. [B.32]

 

 
     
 

xyris, idis (acc. im) f (.) PM. [B.32]

 

 
     
 

xystarcha (-ēs), ae m [xystus 1] , Amm, Tert. [B.32]

 

xysticī, ōrum m [xystus 1] , , Su, Dig. [B.32]

 

xysticus, a, um [xystus 1] (vanitas Tert). [B.32]

 

xystum, ī n v. l. = xystus 2. [B.32]

 

xystus, ī m (.) : 1) ( ) Vtr, Tert; 2) (. xystum, ī n) C, Sen, PJ, Ph. [B.32]