7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

famu

F: fama - fame - fami - famo - famu

   

famul, ī m . Enn, Lcr = famulus. [B.32]

 

famula, ae f [famulus] , , V, O, C etc. [B.32]

 

famulābundus, a, um , - Tert. [B.32]

 

famulanter [famulor] -, , , Acc. [B.32]

 

famulāris, e [famulus] , (vestis C; fides VM): jura famularia dare O . [B.32]

 

famulātio, ōnis f [famulor] 1) , Eccl; 2) , , Ap. [B.32]

 

famulātōrius, a, um , (mendicitas Tert). [B.32]

 

famulātrīx, īcis f , Sid. [B.32]

 

famulātus, ūs m [famulor] 1) , C; 2) C, SenT. [B.32]

 

 
     
 

famulitās, ātis f Acc = famulatus. [B.32]

 

famulitio, ōnis f Ap (v. l.) = famulatio 2. [B.32]

 

famulitium, ī n [famulus] , , , Ap, Spart, Macr. [B.32]

 

 
     
 

famulo, āvī, ātum, āre Tert. [B.32]

 

famulor, ātus sum, ārī depon. [famulus] C; (f. alicui Ctl alicui rei PM). [B.32]

 

 
     
 

I famulus, a, um [ familia] , , (aquae, sc. Rheni O; ripae Cld). [B.32]

II famulus, ī m , , C, H, O. [B.32]