7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

cupr

C: cupa - cupe - cupi - cupl - cupp - cupr - cupu

   

cupressētum, ī n [cupressus] , Cato, C. [B.32]

 

cupresseus, a, um [cupressus] , (signa L; asseres Vtr). [B.32]

 

cupressi-fer, fera, ferum [cupressus + fero] () (jugum O). [B.32]

 

cupressinus, a, um Col, PM = cupresseus. [B.32]

 

cupressus, ī ūs f, m (.) 1) (Cupressus sempervirens, L.), , Enn, Cato, Vtr, V etc.; 2) (carmina servanda cupresso H). [B.32]

 

cupreus Treb = cypreus. [B.32]

 

 
     
 

cuprinus, a, um Pall, Veg = cypreus. [B.32]

 

 
     
 

cuprum, ī n v. l. = cyprum. [B.32]