7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

circe

C: circa - circe - circi - circl - circu - ciri - cirr - cirt

   

Circē, ēs f (), , , - Aeaea ( Circeji), -; C, Tib, H etc. [B.32]

 

 
     
 

I Circējēnsis, e [Circe(j)i] (ostreae PM). [B.32]

II Circējēnsis, is m Circe(j)i C. [B.32]

 

Circē(j)ī, ōrum m , . ( Circello) C, L. H. [B.32]

 

 
     
 

circellio, ōnis m Aug, Is = circumcellio. [B.32]

 

 
     
 

circēnsēs, ium m [circensis] (sc. ludi) Sen, J, Su. [B.32]

 

circēnsis, e [circus] , , (ludi C; ludicrum L). [B.32]

 

 
     
 

circēs, itis m [ circus] , Vr, Sid. [B.32]